Telefon: (024) 525-092
e-mail: udruzenjeelizijum@gmail.com
Munkaidő: hétköznap 8-11 óráig.

A SZABADKAI ELIZIJUM SZOLIDÁRIS TEMETKEZÉSI SEGÉLYEGYESÜLET

A L A P S Z A B Á L Y A

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1. szakasz

Ezzel az Alapszabállyal kerül szabályozásra az Egyesület formája, célja és föladata, elnevezése, székhelye, a betagosodás és a tagság megszűnésének feltételei, az Egyesület tagjainak kötelezettségei, felelőssége és jogai, a képviseleti mód, a tagság és a közvélemény tájékoztatási módja, a döntéshozatali formák, az Alapszabály módosítási eljárása, az egyesület megszűnéséről szóló határozat meghozatali módja, valamit azok a kérdések, amelyek lényegesek a tagság és az Egyesület ügyvitele szempontjából.

2. szakasz

Az Egyesület azért jött létre, hogy társadalmi, emberbaráti és szociális célkitűzéseket valósítson meg Szabadka város és Vajdaság Autonóm Tartomány területén.

3. szakasz

Az Egyesület jogi személyiséggel rendelkezik és jogainak és kötelezettségeinek teljesítéséért minden eszközével felel. Az Egyesületet meghatározatlan időre alapítják.

4. szakasz

Az Egyesület önkéntes, pártonkívüli, nem kormányzati és nonprofit szervezet, amely azért alapult, hogy emberbaráti és szociális szolgáltatást végezzen az elhunyt tagjai hozzátartozóinak.

5. szakasz

Az Egyesület elnevezése szerb nyelven:

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЗА СОЛИДАРНУ ПОСМРТНУ ПОМОЋ "ЕЛИЗИЈУМ" СУБОТИЦА

Az Egyesület elnevezése horvát nyelven:

UDRUGA GRAĐANA ZA SOLIDARNU POSMRTNU POMOĆ „ELIZIJUM“ SUBOTICA

Az Egyesület elnevezése magyarul:

ELIZIJUM POLGÁRI SZOLIDÁRIS TEMETKEZÉSI SEGÉLYEGYESÜLET SZABADKA

Az Egyesület rövidített neve:

UDRUŽENJE GRAĐANA "ELIZIJUM"

Az Egyesület be van jegyezve az egyesületek nyilvántartásába, jogi elődje pedig a szabadkai Belügyi Titkárságnál került bejegyzésre az 1998. április 22-i, 212-14/98-as szám alatt, majd a módosítások bejegyzése 2003. április 11-én történt meg.

6. szakasz

Az Egyesület székhelye: Szabadka, Savo Šumanović utca 2.

7. szakasz

Az Egyesület a 3/98-as Határozattal alakult meg, 1998. március 20-án.

8. szakasz

Az Egyesületnek jelvénye van. A jelvény: két kézpár merőleges kézfogása, mögöttük napsugarakkal, körben pedig az Egyesület neve szerb, horvát és magyar nyelven.

9. szakasz

Az Egyesület tevékenységét Szabadka város és Vajdaság Autonóm Tartomány területén fejti ki.

10. szakasz

Az Egyesület bejegyzési kérelmének a Cégnyilvántartó Ügynökségnél történő átadására az Igazgató Bizottság elnöke jogosult, az Egyesület felhatalmazott képviselőjeként.

11. szakasz

Az Egyesületnek bélyegzője és pecsétje van.

Az Egyesület pecsétje kerek formájú, 4 cm átmérőjű, közepén az egyesület jelképe és székhelye, körülötte pedig az Egyesület neve szerb, horvát és magyar nyelven.

Az Egyesület bélyegzője négyszögletes, tartalmazza az Egyesület teljes nevét és székhelyét az iktatószám és a dátum megjelölésével ciril, latin és magyar írásmóddal.

A pénztári forgalomhoz használatos pecsét kisebb méretű, az Egyesület rövidített elnevezését tartalmazza szerb nyelven, latin írásmóddal.


 

II. AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGE, CÉLJAI ÉS FÖLADATAI

12. szakasz

Az Egyesület tevékenységének megnevezése:

 • 94.99 a társulás alapú egyéb egyesületek tevékenysége és magába foglalja:
 • a tagok temetésére, illetve kremálására szolidáris alapon nyújtott temetkezési segélyezéssel kapcsolatos tevékenységet és pénzügyi költségrészesedést.

 

13. szakasz

Az Egyesület feladatai:

 • az elhuny tagok temetkezési költségeinek részleges megtérítése, az Egyesület illetékes szervének döntése szerinti összegben;
 • az új tagok fölvételével, betagosításával kapcsolatos tevékenység;
 • az Egyesület tagságának nyilvántartása;
 • a tagosodási- és a tagdíj megfizettetése és nyilvántartása;
 • ügyviteli együttműködés létesítése és fejlesztése a Szabadka város és Vajdaság Autonóm Tartomány területén levő biztosító társaságokkal, valamint az e területeken működő temetkezési cégekkel;
 • ügyviteli együttműködés létesítése más egyesületekkel és intézményekkel a tulajdonosi összetételtől függetlenül, amennyiben ez az Egyesület érdekeit szolgálja;
 • ügyviteli együttműködés létrehozás és fejlesztési az egyházi intézményekkel;
 • az Egyesület szerveinek határozatai alapján egyéb tevékenység végzése.

 

14. szakasz

Az Egyesület tevékenységét végezheti olyan együttműködési megállapodások, szerződések alapján, amelyek a működést szolgálják, s ilyen egyezményeket köthet a hasonló egyesületekkel is.

 

III. A POLGÁROK EGYESÜLETÉNEK TAGSÁGA

15. szakasz

Az Egyesületbevaló betagosodás önkéntes alapon történik.

Az Egyesületnek tagja lehet minden 18-75 éves polgár.

16. szakasz

Az Egyesületnek az aláírt belépési nyilatkozattal válik tagjává az érdekelt, tájékoztatják az új tagokat az Egyesület céljairól és feladatairól, valamint átadják a tagsági könyvecskét.

A tagfölvételt azok az aktivisták végzik, akikkel szerződés van az időszakos munkák végzéséről.


 

17. szakasz

Az Egyesület minden tagjának azonos jogai és kötelezettségei vannak, ezen Alapszabállyal és az Egyesület többi rendelkezésével összhangban.

18. szakasz

Az Egyesület tagjainak jogai és kötelezettségei:

 • emberhez méltó temetésrevaló jog,
 • a szolidáris temetkezési segélyrevaló jog,
 • jogosultság, hogy az Egyesület Közgyűlésében közvetlenül, vagy közvetve határozzon az Egyesület céljairól és föladatairól,
 • az Egyesület szerveibevaló megválaszthatósági jog,
 • döntéshozatali jogosultság, az Egyesület szerveiben.

19. szakasz

Az Egyesület tagjaivá azok a polgárok válhatnak, akik eleget tesznek ezen Alapszabály 16., 17. és 18. szakaszában meghatározott föltételeknek, különösen pedig:

 • elfogadják az Egyesület Alapszabályát,
 • a betagosodáskor nem idősebbek 75 évnél,
 • saját kezűleg aláírták a betagosodási/belépési nyilatkozatot
 • kifizették a tagdíjat,
 • rendszeresen fizetik a havi tagdíjat,
 • az Egyesület minden tagjával együttműködnek a közös célok és föladatok megvalósítás érdekében,
 • rendszeresen fizetik a tagdíjat és teljesítik az Egyesület iránti pénzügyi kötelezettségeiket,
 • tiszteletben tartják és végrehajtják az Alapszabály és az igazgatási szervek rendelkezéseit,
 • részt vesznek az Egyesület és annak szervei munkájában,
 • megválaszthatóak legyenek az egyesület szerveibe,
 • javaslatokat tegyenek és kezdeményezzenek az Egyesület tevékenységével kapcsolatban,
 • tájékozottak legyenek az Egyesület munkájáról és
 • szabadon tegyenek javaslatokat az Egyesület munkájával kapcsolatban.

20. szakasz

A tagság azzal a nappal kezdődik, amely dátum a belépési nyilatkozaton van.

21. szakasz

A tagságba való fölvételtől kezdve az Egyesület tagja köteles rendszeresen fizetni a tagdíjat, előre, a betagosodás napjától a tagság megszűntéig. A havi tagdíj összegét az Igazgató Bizottság határozza meg a pillanatnyilag megvalósított pénzügyi eredmények alapján.

A tagsági díj meghatározásakor az Igazgató bizottság az elmúlt időszakban elhunytak számát és a pénzügyi mutatókat veszi alapul.

22. szakasz

A tagdíj összegét az Igazgató Bizottság határozza meg, éspedig:

 • 75 éves életkorig minden tag ezt az egységes tagdíjat fizeti.

23. szakasz

A meglevő tagok, akik a betagosodásukkor már elmúltak 75 évesek, nagyobb tagdíjat fizetnek, melynek összegét az Igazgató Bizottság határozza meg.

24. szakasz

Az egyesületi tag szolidáris temetkezési segélyre, azaz a temetkezési költségek egy részének megtérítésére 100%-ban jogosult egy évi folyamatos tagság elteltével.

25. szakasz

Az egyesület minden tagja megválasztható az Egyesület szerveibe (küldöttgyűlésbe, Igazgató Bizottságba, Felügyelő Bizottságba és más munkatestületbe).

26. szakasz

Az egyesületi tagság megszűnik:

 • a tag elhalálozásával,
 • a tag kilépésével,
 • a tagságból való törléssel,
 • az Egyesületből való kizárással
 • a tagdíj fizetésének elmulasztásával, mert aki több mint hat hónapig nem fizeti a tagdíjat, s hat hónapon belül sem rendezi tartozását, törlik a nyilvántartásból.

27. szakasz

Minden tagnak joga van saját akaratából, akár indoklás nélkül is kilépni az Egyesületből.

A tagságból törlik mindazokat, akik igazolatlan okból nem tesznek eleget az Alapszabályban és az igazgatási szervek által meghozott dokumentumokban levő kötelezettségeknek.

Az Egyesület kizárja tagságából mindazokat, akik bármilyen formában az Egyesület érdekei és céljai ellen tevékenykednek.

A kizárásról szóló döntést az Egyesület Igazgató Bizottsága hozza meg.

28. szakasz

Az egyesületi tagság megszűntével a tagnak megszűnik az Egyesület iránti minden joga és kötelezettsége.

29. szakasz

A temetkezési költségtérítés összegét az Igazgató Bizottság határozza meg és erről tájékoztatja Szabadka város területén tevékenykedő temetkezési cégeket.

Az Egyesület tagja temetkezési költségeinek fedezésében vállalt összeget az Igazgató Bizottság határozza meg.

30. szakasz

A temetkezési költségek alatt a következőket értjük:

 • temetkezési kellékek,
 • az elhunynak a temetésrevaló fölkészítését,
 • az elhunyt szállítását,
 • a hűtőkamra használatát,
 • a temetési szertartást, vidékünkön szokásos módon.

31. szakasz

Az Egyesület tagjának, utódainak, illetve családtagjainak óhaja alapján az Igazgató Bizottság jóváhagyhatja a kremálás költségeinek elismerését, legfeljebb a temetkezési segélyként nyújtott összegig.

32. szakasz

Amennyiben az Egyesület tagja Szabadka városon kívül hal meg, a halál helyszínétől Szabadkáig történő szállítást az örökösök, illetve a tagot eltemető viseli. Amennyiben az Egyesület tagját ott temetik el Szabadka város területén kívül, ahol a halál megtörtént, a temettető családtagnak, aki átadja a tagsági könyvecskét, a halotti anyakönyvi kivonatot és a halált megállapító orvosi bizonylatot, kifizetik azt a temetkezési segélyt, amelyet az Egyesület normatív aktusai meghatároznak.

Amennyiben az Egyesület tagja külföldön hal meg, a temetkezési segély megvalósításához szükséges dokumentumokat hivatalos fordítóval le kell fordíttatni szerb nyelvre, aminek költségeit a temetkezési segélyt kapó személy viseli.


 

IV. A POLGÁRI EGYESÜLET SZERVEI

33. szakasz

Az Egyesületnek a következő szervei vannak:

 • - Közgyűlés,
 • - Igazgató Bizottság,
 • - Felügyelő Bizottság.

a. Közgyűlés

34. szakasz

A Közgyűlést az Egyesület azon tagjai alkotják, akik egy-egy területi egység taglétszámának alapján arányosan küldöttként részt vesznek a munkában.

A Közgyűlés tagjainak megbízatását és megválasztásuk módját a Közgyűlés Ügyrendi Szabályzata határozza meg.

A Közgyűlés küldötteit 4 évre választják.

35. szakasz

 

Az Egyesület Közgyűlésének hatásköre:

 • határozathozatal az Egyesület létrehozásáról,
 • az alapszabály meghozatala,
 • a Közgyűlés munkájáról szóló Ügyrendi Szabályzatának meghozatala,
 • a Közgyűlés elnökének és helyettesének kinevezése
 • az Igazgató Bizottság tagjainak kinevezése,
 • az Igazgató Bizottság elnökének és elnökhelyettesének kinevezése,
 • a Felügyelő Bizottság tagjainak kinevezése,
 • a munkaprogram és munkaterv meghozatala,
 • a pénzügyi terv meghozatala,
 • az Igazgató Bizottság elnökének kinevezése az Egyesület teljes jogú képviselőjévé,
 • a munkáról szóló jelentés elfogadása,
 • az éves elszámolás és zárszámadás elfogadása,
 • az Igazgató Bizottság döntéseire tett panaszok elbírálása,
 • döntés az egyéb, törvényben és általános szabályzatokban meghatározott kérdésekről,
 • határozathozatal az Egyesület tevékenységének megszüntetéséről

 

36. szakasz

A Közgyűlés alapvetően rendes évi, ám rendkívüli közgyűlés is összehívható az Igazgató Bizottság javaslatára.

37. szakasz

Az Igazgató Bizottság tesz javaslatot a Közgyűlés tagjaira vonatkozóan, mégpedig úgy, hogy minden 100 tagra egy képviselő legyen.

38. szakasz

Amennyiben valamely tagnak, illetve a temetkezési segély felhasználójának az Igazgató Bizottság kétségbe vonja a kifizetésrevaló jogát, az ügyfél panaszt nyújthat be az Egyesület Közgyűlésének.

Amennyiben a Közgyűlés a tag számára kedvezőtlen döntést hoz, a tag pert indíthat a szabadkai bíróságon.

b. Igazgató Bizottság

39. szakasz

Az Igazgató Bizottság az Egyesület vezető testülete.

Az Igazgató Bizottság tagjait a Közgyűlés tagjainak soraiból választják.

Az Igazgató Bizottságnak 7 tagja van.

Az Igazgató Bizottság megbízatási ideje 4 év.

Az Igazgató Bizottságnak elnöke és elnökhelyettese van.

Az Igazgató Bizottság tagjai az Egyesület tagjai.

Az Igazgató Bizottság munkájában szavazati jog nélkül kötelezően részt vesz az Egyesület titkára.

40. szakasz

Az Igazgató bizottság a következő feladatokat végzi:

 • meghatározza az Egyesület Alapszabályának javaslatát, valamint elvégzi az Alapszabály módosítását és bővítését,
 • határoz a tagdíj és a beíratkozási díj összegéről,
 • határoz a tagok egyéb pénzügyi kötelezettségeiről,
 • szerződést és megállapodást köt a vallási intézményekkel az Egyesület tagjainak méltóságteljes egyházi temetése érdekében,
 • határoz a biztosító társaságokkal, valamint a temetkezéssel foglalkozó vállalatokkal kötendő megegyezésekről és szerződésekről,
 • a folyó évi pénzügyi tervvel összhangban határoz az állóeszközök vásárlásáról,
 • meghatározza az ügyviteli politikát,
 • meghatározza, hogy mennyi temetkezési segélyt fizetnek ki a tagok halála esetén,
 • határozatokat hoz a tagság tömegesítése érdekében,
 • egyéb olyan határozatokat hoz, amelyek az Egyesület érdekeit szolgálják, de nem tartoznak a Közgyűlés hatáskörébe,
 • kinevezi az Egyesület titkárát, aki hivatali dolgozó.

41. szakasz

Az Igazgató Bizottság ülései az IB ügyrendi szabályzata szerint folynak, amely szabályzatot ez a testület hozza meg.

42. szakasz

Az Igazgató Bizottság elnöke képviseli az Egyesületet és főleg a következők a feladatai:

 • elkészíti a pénzügyvitellel és a tagoknak temetkezési segélyként kifizetésre kerülő pénzzel kapcsolatos általános szabályzatokat és határozatokat,
 • képviseli az Egyesületet az igazságszolgáltatási és más szerveknél,
 • hitelesíti a pénzügyi és egyéb dokumentumokat,
 • ideiglenes munkaszerződéseket köt azokra az ügyletekre, amelyeket az Egyesületben időnként és kisebb mértékben kell végezni,
 • munkaszerződést köt az Egyesület titkárával és azokkal az alkalmazottakkal, akik adminisztrációs-pénzügyi munkát végeznek,
 • egyéb feladatokat lát el az Egyesület szükségletei szerint.

43. szakasz


 

Az Igazgató Bizottság tagjai szolidárisan felelnek azokért a károkért, amelyeket valamely döntésükkel okoztak, ha azokat a döntéseket nagyfokú figyelmetlenségből, vagy károkozási szándékkal hozták, kivéve ha a döntéshozatalnál különvéleményt fogalmaztak meg és ezt jegyzőkönyveztették.

c. Felügyelő Bizottság

44. szakasz

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a tevékenység törvényességét. Elnök és két tag alkotják, akiket a Közgyűlés választ meg.

A felügyelő bizottsági tagság összeférhetetlen az Egyesület elnöki, alelnöki, titkári és közgyűlései tagságával.

A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása négy évig tart és többször is újraválaszthatóak.

A Felügyelő Bizottság munkájáért a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel, amely testületet tájékoztatja a munkájáról és leleteiről.

Az Igazgató Bizottság megvitatja a Felügyelő Bizottságtól kapott tájékoztatót és jelentést, köteles azokkal kapcsolatban állást foglalni és intézkedni a mulasztások elhárítása érdekében, s erről tájékoztatni mind a Felügyelő Bizottságot, mind a Közgyűlést.

A Felügyelő Bizottság üléseit a testület elnöke hívja össze saját kezdeményezésére, vagy két tag kérésére.

A Felügyelő Bizottság ülését az Egyesület elnöke is összehívhatja.

A Felügyelő Bizottság ülésére a meghívót legalább 5 nappal a megtartási idő előtt kézbesíteni kell.

A Felügyelő Bizottság határozatai akkor jogerősek, ha az összejövetelén jelen van a tagok többsége, döntéseit pedig a teljes taglétszám többségének szavazataival hozza meg.

A Felügyelő Bizottság legalább évente egyszer végez ellenőrzést és ülésezik.

45. szakasz

A Felügyelő Bizottság tagjai ugyanakkor az Egyesület tagjai is.

46. szakasz

Az Egyesület Felügyelő Bizottsága különösen a következő feladatokat látja el:

 • évente legalább egyszer ellenőrzi a pénzügyvitelt,
 • felügyeli a tagoknak kifizetett temetkezési segélyeket,
 • felügyeli az Egyesület általános szabályzatainak, valamint ennek az Alapszabálynak a betartását és ellenőrzi a pénztárforgalmat.

 

V. AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE ÉS A SZAKSZOLGÁLAT

a. Az Egyesület képviselője

47. szakasz

Az Igazgató Bizottság elnöke az Egyesület korlátozás nélküli képviselője.

b. Szakszolgálatok

48. szakasz

Az Egyesület szakmai munkáját végzi:

 • Az egyesület titkára, aki meghatározatlan időre szóló munkaviszonyban van, továbbá szükség szerint külső munkatársak.

49. szakasz

A számvevőségi munkákat könyvelőségi irodára bízzák, s erről munkaszerződést, vagy intellektuális munkáról szóló szerződést kötnek.

50. szakasz

Az Egyesület titkára különösen a következő feladatokat végzi:

 • együttműködik az Egyesület tagjaival,
 • képviseli az Egyesületet az Igazgató Bizottság elnökének fölhatalmazása alapján,
 • végrehajtja a Közgyűlés és az Igazgató Bizottság határozatait és záradékait,
 • előkészíti a harmadik személyekkel, illetve az Egyesület tagjaival kötött szerződéseket,
 • előkészíti azoknak az általános aktusoknak a tervezetét, amelyeket a Közgyűlés, illetve az Igazgató Bizottság hoz meg,
 • gondoskodik a Közgyűlés, illetve az Igazgató Bizottság összehívásáról és előkészíti az oda kerülő anyagokat,
 • előkészíti a határozathozatali anyagokat a Közgyűlés és az Igazgató Bizottság számára,
 • egyéb munkákat végez az Egyesület szabályzatai alapján.

51. szakasz

Az Egyesület titkára nem lehet az Egyesület ügyvezető szerveinek tagja.


 

VI. AZ EGYESÜLET ESZKÖZEI ÉS PÉNZÜGYVITELE

52. szakasz

Az Egyesület vagyonát alkotják:

 • az Egyesület folyószámláján levő eszközök,
 • állóeszközök és apróleltár
 • donációk és ajándékok.

53. szakasz

Az Egyesület céljainak és feladatainak megvalósítás érdekében az anyagi eszközöket a következő forrásokból biztosítja:

 • tagdíj,
 • önkéntes adományok,
 • a tagok és az emberbaráti szervezetek donációja,
 • a lekötött eszközökre kapott kamat.

54. szakasz

A pénzügyi tervben meg kell határozni azokat az összegeket, amelyekből kifizetésre kerülnek az igazgatási szervek munkájával kapcsolatos költségek, a foglalkoztatottak keresete, a munkaszerződések költségei, a lakbár és egyéb.

55. szakasz

A folyó évre vonatkozó pénzügyi tervnek magába kell foglalnia mind a bevételeket, mind a kiadásokat.

56. szakasz

Az Egyesület pénzügykezelését szakszolgálat végzi, a pénzügykezeléssel kapcsolat előírásokkal összhangban.

57. szakasz

Az Egyesület anyagi-pénzügyi ügyviteléért az Igazgató Bizottság elnöke a felelős.

58. szakasz

A befizetett tagdíj semmilyen alapon nem adható vissza a befizetőnek.

59. szakasz

A temetkezési segélyt annak a személynek fizetik ki, aki elvégeztette a temetést (házastárs, utód, szülő, intézmény, vagy bárki, aki pénzelte a temetést).

60. szakasz

A jogosult kérése alapján a temetkezési segély kifizetési módja:

 • átutalás az Egyesület folyószámlájáról az érintett számlájára.

61. szakasz

A temetkezési segély kifizetési kérelméhez mellékelni kell:

 • az elhunyt tagsági könyvecskéjét,
 • halotti anyakönyvi kivonatot,
 • a temetést lebonyolító temetkezési cég számláját.

62. szakasz

Amennyiben a tag halálától számítva egy éven belül nincs meghatározva a temetkezési segélyre jogosult, akkor ez az összeg az Egyesületé lesz és többé nem követelhető.

63. szakasz

Az időszaki és éves jelentéseket a szolgálat készíti és megvitatásra eljuttatja az igazgatási szerveknek, amint azt az ügyviteli könyvekről és számvitelről szóló előírások meghatározzák.


 

VII. AZ EGYESÜLET MUNKÁJÁNAK NYILVÁNOSSÁGA

64. szakasz

Az Egyesület igazgató szervei kötelesek rendszeresen és idejekorán értesíteni a tagságot a feladatok és célok megvalósításával kapcsolatos, valamint a tagok jogainak megvalósulásával kapcsolatos fontos kérdésekről. Ez elsősorban a Közgyűlés révén történik.

A tagság tájékoztatása történik még a tájékoztatási eszközök, helyi sajtó, rádió és televízió által.


 

VIII. ALAPSZABÁLY ÉS MÁS ÁLTALÁNOS AKTUSOK

65. szakasz

Az Egyesület Alapszabályának módosítását és bővítését kezdeményezheti:

 • az Egyesület tagságának egy ötöde,
 • az Egyesület Igazgató Bizottsága.

66. szakasz

Az Alapszabály módosításáról és bővítéséről az Egyesület Közgyűlése dönt.


 

IX. AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉNEK MEGSZŰNÉSE

67. szakasz

Az Egyesület tevékenysége megszűnik:

 • amennyiben a tagok száma 10 alá csökken,
 • ha az illetékes szerv betiltja a munkáját,
 • ha az Egyesületnek nincs lehetősége teljesíteni azokat a feladatokat és célokat, amiért létrejött
 • ha így határoz az Egyesület Közgyűlése, ha erre szavaz az össz tagság legalább két harmada.

68. szakasz

Az Egyesület tevékenységének megszüntetését kezdeményezheti:

 • a Közgyűlés,
 • az Igazgató Bizottság,
 • minden tag.

A kezdeményezés írásban történik, s a kezdeményezőnek indoklást kell adnia.

69. szakasz

A tevékenység beszüntetéséről a határozatot az Egyesület Közgyűlése hozza meg.

70. szakasz

Az Egyesület megszűnésekor az egyesületekről szóló törvény rendeleteit alkalmazzák.


 

X. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

71. szakasz

Ezzel az Alapszabállyal összehangoljuk az Egyesület szabályozását és tevékenységét az Egyesületekről Szóló Törvénnyel (Szerbia Hivatalos Lapja, 51/09).

72. szakasz

Az Egyesület további normatív aktusainak összehangolását az Alapszabály elfogadásától számított 6 hónapon belül végezzük el.

A többi szabályzat összehangolásáig azokat a jelenlegi formájukban alkalmazzuk, kivéve ha ellentétben állnak ezzel az Alapszabállyal és az egyesületekről szóló törvénnyel.

73. szakasz

Az Egyesület tevékenysége a Közgyűlés határozata alapján szűnik meg, valamint az egyesületi törvényben előirányzott egyéb okokból.

74. szakasz

Az Egyesület megszűnése után vagyona a Szabadkai Nyugdíjas egyesületre marad, mely szervezet az Egyesület társalapítója.

75. szakasz

Mindazokban a kérdésekben, amelyeket ez az Alapszabály nem ölel föl, az Egyesületekről Szóló Törvény rendelkezéseit közvetlenül alkalmazzák.

76. szakasz

Ez az Alapszabály a Közgyűlés által történő elfogadása és a hirdetőtáblán való megjelentetése után 8 nappal lép életbe, alkalmazása pedig azzal a nappal történik, amikor bejegyzésre kerül a cégbejegyzési ügynökségnél.

77. szakasz

Ezen Alapszabály életbelépésével megszűnik az Egyesület azon Alapszabályának érvényessége, amelyet az Egyesület Közgyűlése 2003. április 11-én fogadott el, s bejegyzésre került a Szabadkai Belügyi Titkárságon a 212-14/98 szám alatt 1998.04.22-i Végzés alapján módosításként bejegyezve 2003. 05.12-én.