Telefon: (024) 525-092
e-mail: udruzenjeelizijum@gmail.com
Radno vreme radnim danima: 8-11 sati.

S T A T U T

UDRUŽENJA GRAĐANA ZA SOLIDARNU POSMRTNU POMOĆ "ELIZIJUM" SUBOTICA

 

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom se reguliše: oblik, ciljevi i zadaci udruženja, naziv sedište, uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva, obaveze i odgovornosti članstva Društva i njihova prava, zastupanje i predstavljanje, način obaveštavanja članstva i javnosti u radu, način odlučivanja o udruživanju građana, način donošenja izmena i dopuna Statuta, način donošenja odluka o prestanku rada udruženja, kao i druga pitanja koja su od posebnog značaja i interesa za njihove članove i poslovanje udruženja.

Član 2.

Udruženje je osnovano u cilju ostvarivanja društvenih, humanitarnih i socijalnih ciljeva za teritoriju Grada Subotice i Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Član 3.

Udruženje ima status pravnog lica, a za prava i preuzete obaveze, Udruženje, odgovara svim svojim sredstvima. Udruženje se osniva na neodređeno vreme.

Član 4.

Udruženje je dobrovoljno, nestranačko, nevladino i neprofitno Udruženje, osnovano radi pružanja humanitarnih i socijalnih usluga svojim članovima za slučaj smrti svojih članova.

 

Član 5.

Naziv udruženja je na srpskom jeziku glasi:

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЗА СОЛИДАРНУ ПОСМРТНУ ПОМОЋ "ЕЛИЗИЈУМ" СУБОТИЦА

Naziv Udruženja na hrvatskom jeziku glasi:

UDRUGA GRAĐANA ZA SOLIDARNU POSMRTNU POMOĆ „ELIZIJUM“ SUBOTICA

Naziv udruženja na mađarskom jeziku glasi:

ELIZIJUM POLGÁRI SZOLIDÁRIS TEMETKEZÉSI SEGÉLYEGYESÜLET SZABADKA

Skraćeni naziv Udruženja je:

UDRUŽENJE GRAĐANA "ELIZIJUM"

Udruženja je upisano u registar Udruženja, a pravni prethodnik slebdenik ovog udruženja je bilo upisano kod Ministarstva unutrašnjih poslova, Sekretarijata u Subotici, rešenjem broj: 212-14/98, 06. do 22. 04. 1998. godine, kao i registracija o izmenama i dopunama od 11. 04. 2003. godine.

Član 6.

Sedište Udruženja za solidarnu posmrtnu pomoć "Elizijum" je u Subotici, u ulici Save Šumanovića 2.

Član 7.

Udruženje građana je osnovano Odlukom o osnivanju broj: 3/98 na osnivačkoj skupštini održanoj dana: 20. marta 1998. godine.

Član 8.

Udruženje ima svoj amblem.

Amblem Udruženja je: Dva para ruku koje se rukuju unakrst sa nazivom Udruženje na tri jezika (srpskom, hrvatskom i mađarskom).

Pozadina amblema su sunčani zraci.

Član 9.

Udruženje ostvaruje svoju aktivnost na području teritorije Grada Subotica i Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Član 10.

Pravo na podnošenje zahteva za upis Udruženja, kod Agencije za privredne registre, ispostave u Subotici ima Predsednik Upravnog odbora, kao ovlašćeni zastupnik Udruženja.

Član 11.

Udruženje ima svoj pečat i štambilj.

Pečat udruženja građana je okruglog oblika, promera 4 cm, koji sadrži naziv Udruženja, ispisan u krugu ćirilicom, latinicom i mađarskom jeziku, dok se u sredini kruga nalazi amblem, ime i sedište Udruženja.

Štambilj Udruženja sadrži pun naziv, ime i sedište Udruženja sa oznakama za broj i datum, ispisan ćirilicom, latinicom i na mađarskom jeziku, četvrtastog oblika.

Štambilj za potrebe blagajničkog poslovanja je manji i sadrži skraćeni naziv Udruženja ispisan samo na srpskom jeziku, latinicom.

 

II DELATNOST UDRUŽENJA, CILJEVI I ZADACI

Član 12.

Delatnost Udruženja je:

 • 94.99 delatnost ostalih organizacija na bazi Udruženja, i obuhvata:
 • aktivnost i zastupanje stavova o aktivnostima za solidarno obezbeđenje finansijskih sredstava, posmrtnu pomoć za sahranjivanje svojih članova, odnosno kremiranjem posmrtnih ostataka članova Udruženja.

Član 13.

Zadaci Udruženja su:

 • delimično podmirenje pogrebnih troškova sahranjivanja za sve umrle članove Udruženja, u skladu sa odlukama organa Udruženja;
 • aktivnost na prijemu i učlanjivanju novih članova;
 • vođenje evidencije o članstvu u Udruženju;
 • naplata i evidentiranje upisnine i članarine;
 • uspostavljanje, razvijanje i unapređenje poslovne saradnje sa društvima za osiguranje i reosiguranje na teritoriji Grada Subotice, odnosno Autonomne Pokrajine Vojvodine kao i uspostavljanje poslovne saradnje sa preduzećima koja se bave pogrebnom delatnošću na teritoriji Grada Subotice, odnosno Autonomne Pokrajine Vojvodine;
 • uspostavljenje poslovne saradnje sa drugim društvima i ustanovama bez obzira na vlasništvo, ako je to u interesu Udruženja;
 • uspostavljanje, razvijanje i unapređenje poslovne saradnje sa verskim zajednicama;
 • obavljanje drugih aktivnosti u skladu sa odlukama organa upravljanja Udruženja.

Član 14.

Svoje aktivnosti Udruženje može vršiti na osnovu zaključenih Sporazuma – Ugovora o poslovnoj saradnji, a u skladu sa zadacima Udruženja kao i sa drugim srodnim Udruženjima.

 

III ČLANSTVO U UDRUŽENJU GRAĐANA

Član 15.

Članstvo u Udruženju građana je dobrovoljno.

Članom Udruženja može postati svaki građanin od 18-75 godina starosti.

Član 16.

Udruženje vrši upis članova na osnovu potpisane pristupnice, te upoznaje nove članove sa ciljevima i zadacima Udruženja i uručenjem članske knjižice.

Prijem članova, vrše aktivisti sa kojima se zasniva ugovorni odnos, za obavljanje povremenih poslova.

Član 17.

Svi članovi Udruženja imaju ista prava i obaveze u Udruženju u skladu sa Statutom i drugim aktima Udruženja.

Član 18.

Prava, dužnosti i obaveza članova Udruženja su:

 • pravo na sahranu dostojnu čoveka,
 • pravo na solidarnu posmrtnu pomoć,
 • pravo da na Skupštini Udruženja neposredno i posredno odlučuje o ciljevima i zadacima Udruženja,
 • pravo da bude biran u organe Udruženja,
 • pravo da donosi odluke u organima Udruženja.

Član 19.

Član Udruženja može postati svaki građanin koji je ispunio uslove iz člana 16., 17., i 18. ovog Statuta i posebno:

 • da prihvata Statut Udruženja,
 • da prilikom stupanja u članstvo nije stariji od 75 godina života,
 • da je svojeručno potpisao pristupnicu u članstvo,
 • da je platio članarinu,
 • da redovno uplaćuje mesečni iznos članarine,
 • da sarađuje sa svim članovima Udruženjam, radi uspešnog ostvarivanja ciljeva i zadataka, zbog kojih je Udruženje osnovano,
 • da uredno plaća članarinu i podmiruje sve finansijske obaveze prema Udruženju,
 • da poštuje i izvršava odluke Organa upravljanja i ovog Statuta,
 • da učestvuje u radu Udruženja i njegovih organa,
 • da bude biran u organe društva,
 • da da predlaže i pokreće aktivnosti Udruženja,
 • da bude obavešten o radu Udruženja i
 • da slobodno može davati predloge o radu Udruženja.

Član 20.

Članstvo se stiče datumom početka članstva označenog na pristupnici.

Član 21.

Po prijemu u članstvo, član Udruženja je dužan da redovno uplaćuje mesečnu članarinu, unapred od dana učlanjivanja, do prestanka članstva, koju utvrđuje Upravni odbor, na osnovu ostvarenog trenutnog finansijskog rezultata.

U određivanju visine članarine, Upravni odbor polazi od broja umrlih u poretklom preriodu i finansijskog rezultata.

Član 22.

Osnovicu članarine utvrđuje Upravni odbor i to:

- do 75 godina starosti članarinu plaćaju svi članovi isti iznos, koju utvrđuje Upravni odbor.

Član 23.

Postojeći članovi koji su prilikom učlanjenja imali više od 75 godina života, plaćaju veći iznos članarine, koju utvrđuje Upravni odbor.

Član 24.

Osiguranik stiče pravo na solidarnu posmrtnu pomoć – troškove sahrane. Nakon isteka jedne godine od dana učlanjenja stiče pravo na 100% osiguranog iznosa.

 

 

Član 25.

Svaki član Udruženja može biti biran u organe Udruženja (Član delegatske Skupštine, Upravnog i Nadzornog odbora, i drugih radnih tela).

Član 26.

Članstvo u Udruženju građana prestaje:

 • smrću člana,
 • istupanjem iz članstva,
 • brisanjem iz članstva,
 • isključivanjem iz članstva i
 • neplaćenjem članarine više od šest meseci, ako u tom roku ne izvrši uplatu članarine, briše se iz evidencije.

 

Član 27.

 

Svaki član Udruženja građana može istupiti iz članstva na osnovu svoje volje i bez obrazloženja.

Iz članstva se briše član Udruženja građana, koji neopravdano ne ispunjava svoje obaveze u skladu sa Statutom i odlukama organa upravljanja.

Udruženje građana isključuje iz članstva člana Udruženja, koji na bilo koji način radi protiv interesa i ciljeva Udruženjam.

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor Udruženja.

Član 28.

Prestankom članstva, članu Udruženja prestaju prava i obaveze prema Udruženju.

Član 29.

Troškove sahranjivanja utvrđuje Upravni odbor i obaveštava pogrebno preduzeće koje se bavi pogrebnom delatnošću, na teritoriji Grada Subotice.

Deo participacije troškova i visinu sahranjivanja člana Udruženja utvrđuje Upravni odbor.

Član 30.

Pod troškovima sahranjivanja podrazumevaju se troškovi:

 • pogrebne opreme,
 • pripreme pokojnika za sahranjivanje,
 • prevoz pokojnika,
 • upotreba rashladne komore,
 • ceremonijal sahrane, odnosno pogrebni obred, koji je uobičajen, u svojoj sredini.

 

Član 31.

Po želji člana Udruženja, njegovih naslednika, odnosno članova porodice, na osnovu odobrenja Upravnog odbora, Udruženje građana može snositi troškove kremiranja, najviše u visini torškova sahrane, koju isplaćuje za sahranu.

Član 32.

Ukoliko član Udruženja umre van teritorije Grada Subotice, troškove prevoza od mesta gde je nastupila smrt do teritorije Grada Subotice, snose naslednici odnosno lice koje je sahranilo člana Udruženja.

Ako se član Udruženja sahranjuje u mestu gde je nastupila njegova smrt, van područja Grada Subotice, donosiocu članske knjižice i izvoda iz matične knjige umrlih i izveštaja o uzroku smrti, isplaćuju se troškovi sahrane i solidarna posmrtna pomoć, koja je utvrđena normativnim aktima Udruženja.

Ako član Udruženja umre u inostranstvu, dokumentacija koja se prilaže se ostvarivanje solidarne posmrtne pomoći se pre predaje iste na obradu, prevodi putem ovlašćenog prevodioca na srpski jezik, na trošak korisnika solidarne posmrtne pomoći.

 

IV ORGANI UDRUŽENJA GRAĐANA

Član 33.

Udruženje građana ima sledeće organe:

 • Skupština,
 • Upravni odbor,
 • Nadzorni odbor.

a. Skupština

Član 34.

Skupštinu Udruženja sačinjavaju članovi Udruženja, koji u radu Skupštine učestvuju srazmerno broju članova na odreženoj teritoriji po delegatskom principu.

Mandat delegata u Skupštini i način izbora delegata utvrđuje se Poslovnikom o radu delegatske Skupštine.

Članovi delegatske Skupštine se biraju na period od 4 godine.

Član 35.

Nadležnosti Skupštine Udruženja su:

 • donošenje odluke o osnivanju Udruženja,
 • donošenje Statuta,
 • donošenje Poslovnika o radu Skupštine,
 • imenovanje predsednika Skupštine i njegovog zamenika,
 • imenovanje članova Upravnog odbora,
 • donošenje odluke o izboru Predsednika, i zamenika predsednika Upravnog odbora.
 • imenovanje članova Nadzornog odbora,
 • donošenje Programa i Plana rada,
 • donošenje Finansijskog plana,
 • imenovanje predsednika Upravnog odbora kao zastupnika udruženja,
 • usvajanje izveštaja o radu,
 • usvajanje godišnjeg obračuna – završnog računa (bilanska stanja – bilansa uspeha),
 • odlučivanje o prigovorima na odluke Upravnog odbora,
 • odlučivanje o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i opštim aktima,
 • donošenje odluke o prestanku rada Udruženja

Član 36.

Skupština je po pravilu Redovna a može se sazvati i vanredna Skupština, na predlog Upravnog odbora.

Član 37.

Upravni odbor predlaže delegate u Skupštini Udruženja po sistemu izbora na svakih 100 članova bira se jedan delegat.

Član 38.

Ukoliko članu, odnosno korisniku posmrtne pomoći Upravni odbor ospori pravo na korišćenje posmrtne pomoći isti ima pravo žalbe Skupštini Udruženja.

Ako Skupština donese nepovoljno rešenje po korisnika, član može pokrenuti sudski spor kod Osnovnog suda u Subotici.

b. Upravni odbor

Član 39.

Upravni odbor je organ upravljanja Udruženja.

Članovi Upravnog odbora se biraju iz reda članova delegatske Skupštine.

Upravni odbor ima 7 članova.

Mandat Upravnog odbora traje četiri godine.

Upravni odbor ima svog predsednika i zamenika predsednika.

Članovi Upravnog odbora su članovi Udruženja.

U radu Upravnog odbora, bez prava odlučivanja obavezno učestvuje Sekretar Udruženja.

Član 40.

Upravni odbor Udruženja obavlja naročito sledeće poslove:

 • utvrđuje predlog Statuta Udruženja i vrši njegove izmene i dopune,
 • odlučuje o visini članarine i upisnine članova,
 • odlučuje o drugim finansijskim obavezama članova,
 • odlučuje o zaključivanju sporazuma i ugovora o poslovnoj saradnji sa osiguravajućim društvima i preduzećima koje se bave sahranjivanjem,
 • zaključuje ugovore i sporazume o poslovnoj saradnji sa verskim zajednicama, radi obezbeđenja verskih obreda i dostojanstvene sahrane vernika – članova Udruženja,
 • donosi odluke o kupovini osnovnih sredstava u skladu sa usvojenim finansijskim planom za tekuću godinu,
 • predlaže i utvrđuje poslovnu politiku,
 • razmatra i utvrđuje troškove sahranjivanja – visinu solidarne posmrtne pomoći članova,
 • donosi odluke o omasovljavanja članova,
 • donosi druge odluke od interesa za rad Upravnog odbora, i koje nisu u nadležnosti Skupštine
 • imenuje Sekretara Udruženja, kao administrativnog radnika.

Član 41.

Upravni odbor radi na sednicama u skladu sa Poslovnikom o radu Upravnog odbora koji se usvaja na sednici.

Član 42.

Predsednik Upravnog odbora predstavlja Udruženje i obavlja naročito sledeće poslove:

 • utvrđuje nacrt opštih akata i Odluka vezanih za utvrđivanje sredstava i njihovo raspoređivanje za solidarnu posmrtnu pomoć članova,
 • zastupa Udruženje kod pravosudnih i drugih organa,
 • overava finansijsku i drugu dokumentaciju,
 • zaključuje ugovor o delu i za druge poslove koji se za Udruženje obavljaju povremeno i u manjem obimu,
 • zaključuje Ugovor o radu sa sekretarom Udruženja i zaposlenima koji obavljaju administrativno-finansijske poslove,
 • obavlja i druge poslove za potrebe Udruženja.

 

Član 43.

Članovi Upravnog odbora odgovaraju solidarno za štetu koju svojom odlukom prouzrokuju ako su te odluke donete grubom nepažnjom ili sa namerom da se šteta prouzrokuje osim ako su u postupku donošenja odluke izdvojili svoje mišljenje u zapisniku.

c. Nadzorni odbor

Član 44.

Nadzorni odbor je organ kontrole zakonitosti rada, koji se sastoji od predsednika i dva člana, koje bira Skupština.

Funckija članova Nadzornog odbora je nespojiva sa funkcijama: predsednika, podpredsednika, sekretara ili delegatom u Skupštini Udruženja.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine uz neograničenu mogućnost reizbora.

Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Skupštini, koju obaveštava o svom radu i o svojim nalazima.

Upravni odbor razmatra informacije i izveštaje koje dobija od Nadzornog odbora i dužno je da po njima zauzima određeni stavove i preduzima mere na otklanjanju nepravilnosti o čemu povratno obaveštava Nadzorni odbor kao i delegatsku Skupštinu.

Sednice Nadzornog odbora saziva predsednik istog ili na predlog dva člana.

Sednicu Nadzornog odbora može sazvati i predsednik Udruženja.

Poziv za sednicu Nadzornog odbora se dostavlja najmanje 5 dana pre održavanja sednice.

Nadzorni odbor punovažno radi ako sednici prisustvuje većina članova, on odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.

Nadzorni odbor vrši kontrolu i zaseda najmanje jedanput godišnje.

Član 45.

Članovi Nadzornog odbora su istovremeno i članovi Udruženja.

Član 46.

Nadzorni odbor Udruženja vrši naročito sledeće poslove:

 • vrši finansijsku kontrolu najmanje jedanput godišnje,
 • vrši nadzor nad isplatama solidarne posmrtne pomoći, članovima,
 • vrši nadzor nad primenom opštih akata Udruženja i ovog Statuta kontroliše blagajničko poslovanje.
 • V. ZASTUPNIK UDRUŽENJA I STRUČNE SLUŽBE

a. Zastupnik Udruženja

Član 47.

Predsednik Upravnog odbora je zastupnik Udruženja, bez ograničenja.

b. Stručne službe

Član 48.

Stručne poslove za Udruženje obavlja:

- Sekretar Udruženja građana koji je zaposlen u Udruženju na neodređeno vreme i drugi spoljni saradnici po potrebi.

Član 49.

Poslovni računovodstva se poveravaju agenciji za obavljanje knjigovodstvenih usluga i izvršavaju se u skladu sa obimom poslova na osnovu zaključenih Ugovora o delu, odnosno Ugovora o pružanju intelektualnih usluga.

Član 50.

Sekretar Udruženja građana obavlja naročito sledeće poslove:

 • sarađuje sa članovima Udruženja,
 • zastupa Udruženja po ovlašćenju Predsednika Upravnog odbora,
 • sprovodi odluke i zaključke Skupštine i Upravnog odbora,
 • prima i obezbeđuje ugovore sa trećim licima odnosno sa članovima Udruženja,
 • priprema i obezbeđuje nacrte opštih akata, koje donosi Skupština odnosno Upravni odbor,
 • priprema materijale i brine se o sazivanju Skupštine odnosno, Upravnog odbora,
 • prima i obezbeđuje predloge odluka Skupštine i Upravnog odbora,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa opštim aktima.

Član 51.

Sekretar Udruženja ne može istovremeno biti i član organa upravljanja Udruženja.

 

VI SREDSTVA I FINANSIJSKO POSLOVANJE UDRUŽENJA

Član 52.

Imovinu Udruženja čine:

 • sredstva na žiro-računu Udruženja,
 • osnovna sredstva i sitan inventar i
 • donacija i pokloni.

Član 53.

Materijalna sredstva za obavljanje ciljeva i zadataka Udruženja čine i ostvaruju se od:

 • članarine,
 • dobrovoljnih priloga,
 • dotacija članova i humanitarnih organizacija i delegata članova Udruženja,
 • kamate na oročena sredstva.

Član 54.

Finansijskim planom moraju se utvrditi sredstva iz kojih će se pokrivati materijalni troškovi vezani za rad organa upravljanja, zarade zaposlenih, naknade po ugovoru o delu, zakupnina i drugo.

Član 55.

Finansijskim planom za tekuću godinu planira se visina prihoda i rashoda.

Član 56.

Finansijsko poslovanje Udruženja vodi stručna služba u skladu sa propisima o finansijskom poslovanju.

Član 57.

Za materijalno finansijsko poslovanje Udruženja odgovoran je:

Predsednik Upravnog odbora.

Član 58.

Uplaćena članarina ne može se vratiti ni po kom osnovu uplatiocu.

Član 59.

Posmrtna pomoć isplaćuje se licu koje je izvršio sahranu (bračnom drugu, deci, roditeljima, ustanovi ili bilo kom licu koje je stvarno izvršilo sahranu.)

Član 60.

Isplata posmrtne pomoći vrši se na zahtev korisnika:

 • virmanskim nalogom sa tekućeg računa.

Član 61.

Zahtevu za isplatu posmrtne pomoći obavezno se prilaže:

 • članska knjižica umrlog,
 • izvod iz matične knjige umrlih,
 • račun pogrebnog preduzeća koje je izvršilo sahranu.

 

Član 62.

Ukoliko ni posle roka od jedne godine od smrti člana nije utvrđen korisnik posmrtne pomoći, iznos posmrtne pomoći pripada Udruženju i ne može se više potraživati.

 

 

Član 63.

Periodične i godišnje izveštaje služba sastavlja i dostavlja na razmatranje organima upravljanja u skladu sa propisima o vođenju poslovnih knjiga i računovodstva.

 

VII JAVNOST RADA UDRUŽENJA

Član 64.

Organi upravljanja Udruženja su dužni da redovno i blagovremeno obaveštavaju članove Udruženja o svim značajnim pitanjima i ostvarivanju ciljeva i zadataka koja su od interesa za ostvarivanje prava članova prvenstveno na Skupštini Udruženja.

Obaveštavanje članova se vrši i putem sredstava javnog informisanja, lokalne štampe, radija i televizije.

 

VIII STATUT I DRUGI OPŠTI AKTI

Član 65.

Inicijativu za izmenu i dopunu Statuta Udruženja građana, mogu da podnesu:

 • Jedna petina članova Udruženja
 • Upravni odbor Udruženja.

Član 66.

Odluku o izmeni i dopuni Statuta Udruženja donosi Skupština.

 

IX PRESTANAK RADA UDRUŽENJA

Član 67.

Udruženje građana prestaje sa radom:

 • ako se smanji broj članova na najmanje od 10 članova,
 • ako nadležni organ zabrani rad,
 • ako Udruženje nije u mogućnosti da izvršava svoje zadatke i ciljeve radi kojeg je osnovano,
 • ako tako odredi Skupština udruženja svojom odlukom za koju se izjasni najmanje dve trećine ukupnog broja članova.

Član 68.

Inicijativu za prestanak rada Udruženja može pokrenuti:

 • Skupština,
 • Upravni odbor i
 • svaki član.

Inicijativa mora biti pismena sa obrazloženjem podnosioca inicijative.

Član 69.

Odluku o prestanku rada Udruženja donosi:

 • Skupština.

Član 70.

Na prestanak Udruženja primenjuju se odredbe Zakona o udruženjima.

 

X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 71.

Ovim Statutom se vrši usklađivanje udruženja i njegovog rada sa odredbama Zakona o udruženjima ("Sl. Glasnik RS" broj 51/09.)

Član 72.

Usklađivanje ostalih opštih normativnih akata Udruženja obaviće se u naknadnom roku od 6 meseci od dana donošenja i usvajanja ovog Statuta.

Do usklađivanja ostalih opštih normativnih akata u pogledu njihove primene isti će se primenjivati, sem u slučaju da nisu u saglasnosti sa ovim Statutom, odnosno Zakonom o Udruženjima.

Član 73.

Udruženje prestaje sa radom na osnovu odluke delegatske Skupštine, kao i u drugim slučajevima, predviđene Zakonom o udruženjima.

Član 74.

Imovinu Udruženja nakon prestanka rada nasleđuje Gradska organizacija penzionera Subotice koja je saosnivač Udruženja.

Član 75.

Na sva druga pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom, direktno se primenjuju odredbe Zakona o udruženjima.

Član 76.

Ovaj Statut stupa na snagu u roku od 8 dana od dana njegovog usvajanja od strane delegatske Skupštine i objavljivana na oglasnoj tabli, a primenjuju se od dana upisa u registar agencije za privredne registre.

Član 77.

Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje da važi Statut Udruženja, koji je bio donet na Skupštini Udruženja, održane dana 11. aprila 2003. godine i registrovan kod MUP Srbije, SUP Subotice, Rešenjem broj: 212-14/98, 06 od 22. 04. 1998. godine i izmene i dopune od 12. 05. 2003. godine.